WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

kompostování odpadů ze zahrad a parků

Komunální zpracování odpadů BRKO a BRO hygienizace procesů

Mobilní systémy kompostáren a modulových biofermentorů + hygienizace odpadů

Aerobní fermentace v biofermentorech. Kompostování v uzavřených biofermentorech.

Nová vyhláška č.341/2008 Sb. o podrobnostech k nakládání s BRO respektuje biotechnologie nové generace, kde kompostovací proces je urychlen v uzavřených prostorách a stanoví pro procesy podmínky, které vycházejí z technických možností dané technologie při bezpodmínečném dodržování ochrany životního prostředí.

Biofermentory patří do kategorie kompostárenských technologií, kde je vlastní proces aerobní fermentace technologicky aplikován a řízen v uzavřených prostorách biofermentoru, kde dochází k řízené aerobní fermentaci. Díky uzavřenému prostoru je možné probíhající procesy sledovat a řídit. Výsledkem je významné zkrácení doby potřebné pro degradaci a přeměnu vstupních surovin na konečný produkt, který je stabilizovaný. Současně se minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tím se řízená aerobní termofilní fermentace zásadním způsobem odlišuje od typických kompostáren. Významnou technologickou předností biofermentorů je skutečnost, že v uzavřeném fermentoru je možnost hygienizace substrátů pomoci teploty nad 50°C až 70°C, a tím dochází k ničení jak plevelných semen, tak k vlastní hygienizaci po dobu delší než 58 hodin. Produktem procesu aerobní fermentace je kompost k agrotechnickému využití, nebo kompost k energetickému využití jako biopalivo. Vedlejším produktem fermentace je vodní pára, která je použita ve vlhčení biofiltru, které minimalizují jakékoliv zápachové látky při navážení nebo vyvážení biofermentorů. Při fermentaci se směs biomasy díky tvorbě huminových kyselin zbarvuje černohnědě.

  1. výhodou je, že technologie umožňuje plnění limitů a povinností (teploty, hygienizace, prokazování plnění fyzikálních a chemických ukazatelů)
  2. výhodou jsou minimální nároky na dozrávací prostor a manipulaci s výrobkem
  3. výhodou je možnost střídavého využití produktu – kompostu pro agrotechnické a energetické využití podle ročních dob a výskytu BRO
  4. výhodou je možnost zpracování všech odpadů dle katalogů bioodpadů přílohy. Včetně odpadů z kuchyní a jídelen a dalších vedlejších živočišných produktů
  5. výhodou je složení bioodpadů měst a obcí, vhodných ke kompostování
  6. výhodou je velmi krátká výrobní doba kompostu

Kompostování BRKO

Zatímco pro kompostování odpadů ze zahrad a parků bude možné i nadále využívat klasického kompostování na hromadách – v malých měřítcích, tak tam, kde se do odpadu dostane i třeba nepatrná příměs odpadů definovaných v nařízení 1774/2002 (ES), tak bude nutné zajistit bioreaktorové kompostování, během něhož teploty dosáhnou minimálně po dobu jedné hodiny výše alespoň 70 °C.

mobilní biofermentory s biofiltrem