Stavebník
Právnická osoba / fyzická osoba:
Adresa:
IČO, DIČ:
E-mail: tel., fax:
Osoba - statutární orgán:
Osoba - technický zástupce:

Umístění stavby - zemědělské provedení
Firma / objekt:
Katastrální území:
Parcelní čísla pozemků / výměra / zatřídění:
Předpokládaný požadovaný výkon v kWhe:
Zemědělská výměra pozemku v hektarech:

Umístění stavby - městské nebo kombinované provedení
Firma / objekt:
Katastrální území:
Parcelní čísla pozemků /výměra / zatřídění:
Předpokládaný požadovaný výkon v kWhe:
Nejbližší vzdálenost staveb od plánované BPS v metrech


Suroviny pro zemědělské nebo městské BPS
Kejda
ks
t/r
sušina%
Chov skotu - jalovice
Chov koní
Chov prasat
Chov druběže
Skot - dojnice
   
Chlévská mrva  
t/r
sušina%
Prasata (výkrm)  
Prasata (chov)  
Ovce a kozy   
Chov koní  
Drubež podestílky  
Skot  
Jiné chovy hospodářských zvířat   
       
 
t / ha
t/r
sušina%
Kukuřičná siláž  35 % sušiny
Travní senáž - víceleté pícniny
Energetické žito
Řepné řízky
Travní senáž - louky
Čirok 
Sláma řepková 
Sláma obilná
Vojtěška čerstvá 
Laskavec
Odpady z mlýnu a čištění obilí
GPS obilní se středním podílem zrna
Odpady ovoce všeho druhu
Odpady zelenina atd.
Odpady bramborárny
Řepka olejka - výlisky
Výlisky z výroby vína
       
Kombinované městské provozy       
Odpady - možnost využití i v zemědělských BPS
t za měsíc
t/r
sušina%
Odpady BRKO trava ,listí udržby měst
Vytříděné BRKO z TKO
Papír z TKO nebo volný
Odpady z jídelen a restaurací
Prošlé potraviny
Odpady z mlékáren
Odpady z výroby potravin
Odpady z jatek 
Odpady z pivovarů
Použité rostliné a živočišné tuky a oleje
Odpady z pekárny 
Kaly ČOV
Odpad z obchodů
Jiné živočišné nebo rostlinné odpady


Další vstupy vyberte:
materiál
sušina v % / tuna
množství v tunach / rok
v. kejda
h. kejda
tukový odpad
travní siláž
masokostní moučka
odp.kaly z celulózy
drůb.pod.
chlévská mrva
sláma
kukuřičná siláž
krmné listy cukrovky
flotační kaly
bramborová nať
bramborová drť
čistírenský kal
kuchyňské odpady
obsahy prasečích žaludků
ovocné výtlačky
lisované obsahy hov. žaludků
neupravené obsahy hov. žaludků
koňský hnůj
ječný šrot 
ovčí hnůj
lih. výpalky*
Kompletní suroviny zemědělské výroby ( slamy od řepky )
Všechny druhy siláží, senážní zemědělské suroviny
Kompletní odpady s mlýna a šroty ze všech druhů obilí základní
Odpady s lisování olejů řepky slunečnice bobu atd.
Potravinářský odpad z restaurací, hotelů, nemocnic, veřejného stravování
Veškeré bioodpady, bioodpady z tržišť
Zelená hmota (z parků, trávníků, hřišť atd.)
Odpady („zmetky“) z potravinářského průmyslu, pivovarů, lihovarů, pekáren, cukrovarů, konzerváren, vinařských závodů, moštáren, zelinářských,
bramborářských provozů, ovocnářských skladů, mlékárenského průmyslu
Prošlé potraviny (i konzervy)
Odpady ze supermarketů i obchodů
Prošlá krmiva pro domácí zvířata
Kaly z ČOV
Papír běžný, kartony
Použité tuky z provozů rychlého občerstvení
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
Odpady z jatek
spadané ovoce, odpady ze zeleniny a ovoce, obilí, droždí, tabákové odpady
Masokostní moučka
Odpady z výroby cukru
Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
Vytříděná složka biologicky rozložitelných odpadů z TKO komunálních odpadů
Odpady z marketů, rychlého občerstvení, jídelen
Odpady s výroby droždí
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů kávy, čaje a kakaa)
Odpady z lisování vinné révy
pivovarské mláto, odpadní kvasnice
Odpad z destilace lihovin
Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Odpadní klihovka a štípenka
Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk.)
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Například: zkažená krmiva, zbytky krmiv, zkažená nemořená osiva
Kompost nevyhovující jakosti
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven Jedlý olej a tuk
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Biologicky rozložitelný odpad
Například: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (vcelku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady
komunální odpady netřídění včetně organiky
Odpad z tržišť květiny, ovoce, zelenina


Způsob uložení surovin
Silážní jámy tonáž/objem počet
Technologie vaků
Technologie balíků
Betonová plocha - polní hnojiště
Jiný způsob uložení surovin (jaký)
Skladové boxy se zastřešením, zejména pro městské provozy.
Celková tonáž vstupních surovin v tunách: Měsíc: Rok: průměrná sušina %

Vyplnil:
celé jméno
dne:
tel., mobil:
e-mail:

Objednavatel tímto prohlašuje a odesláním formuláře stvrzuje, že veškeré údaje v dotazníku jsou pravdivé a nejsou nijak zkreslené nebo upravené. Objednavatel nese plnou zodpovědnost za shora uvedené udaje.