WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s.

NEVOZTE PENÍZE NA SKLÁDKU

superadmin

Městské areály pro zpracování a využití TKO, BRKO a BRO

Sofistikované provozy pro využití TKO, BRKO,BRO a živnostenských odpadů.

01C6 (2)

Ekologické a sociální dopady čerpání přírodních zdrojů a nevyužívání odpadů jako zdrojů recyklovatelných surovin jak pro výrobu, jsou hlavním důvodem, proč se musí podstatně přehodnotit přístup k debatě o nakládání s odpady. Polovina až tři čtvrtiny materiálových vstupů průmyslových ekonomik končí jako odpad, který se nevyužívá vůbec nebo jen částečně. A tím se stává a patří bezesporu mezi hlavní témata ekologické politiky pro budoucnost. Pozornost navrhovaných technických řešení se musí soustředit především na řešení problému, jak s odpadem naložit bez velkých ekonomických dopadů na místní rozpočty měst a obcí. V budoucnosti a výrazně posilovat takové technologie a postupy které přinášejí ekonomický efekt producentům odpadů.

Již dnes se ukazuje v praxi, že pouhé třídění odpadů je sice efektivní ale z odpadů se třídí pouze složky, na které je momentální odbyt a kapacity na zpracování. Zbylí odpad nenávratně končí na skládkách a stále se stává zásadním ekonomickým problémem a je ukázkovým příkladem mrháním zdrojů. Zpracování vytříděných odpadů nese sebou mnoho dalších rizik jako je nestabilita odbytu na vytříděné suroviny a v důsledku tohoto stavu se hromadí obrovské zásoby vytříděných surovin u provozovatelů třídících linek ( města ,obce ale i soukromí sektor) Další významnou zátěží je přeprava těchto surovin kdy se přepravují neekonomicky po celé Evropě ale i mimo ní jako sice surovina ale bez jakékoliv přidané hodnoty. Provozovatelé třídících center sice vytřídí PET a další odpady ale již dále nepracují s tím to odpadem a pouze ho převáží ke zpracovateli. Tím to přístupem snižují ekonomickou hodnotu vytříděných složek odpadů jako suroviny a tím jsou pod cenovým diktátem zpracovatelů a jejich libovůli zda bodu odebírat odpad nebo nebudou.

Obecně se dnes budují třídící centra které jsou svým charakterem technologií koncipovány jako dotřidovací linky a nikoliv třídící a tím dochází ke skutečnosti, že více jak 60% zpracovatelného odpadu stejně končí na skládkách. Asi 40 až 60% hmotnosti komunálního odpadu tvoří takzvané biologicky rozložitelné odpady. Většina končí na skládkách nebo se pálí.

Dnešní technologie umožňují využití komunálních odpadů a jejich biologické složky jako zdroje výroby bioplynu (suchou nebo kombinovanou metodou) tím získání vysoké přidané hodnoty z těchto odpadů a následné výroba ekologické elektrické energie. Výsledný produktem takto zpracovaných vytříděných odpadů jsou dnes technologicky zvládnuté postupy a dalších zdrojů energií. S využitím technologií na zpracování odpadů se dnes může snížit procento ukládání na skládky nebo přímého spalování o 80 až 90% objemu komunálních odpadů ukládaných do skládek.

Bohužel dnešní stav v oblasti výroby bioplynu je, že se výroba bioplynu zvrhla na zemědělské BPS a bioplynové stanice se díky špatné politice státu stali komerční zemědělskou záležitostí a z původních zemědělců a spolutvůrců údržby krajiny se stali postupně energetické společnosti. Dopad takto špatně nastavené politice a v důsledku nekontrolovatelné výstavby zemědělských BPS má i negativní dopad na krajinu kdy se v celých regionech pěstují jedno účelové jedno druhové plodiny pro zásobování BPS. Tím dochází k devastaci krajiny s dopadem na retenční schopnosti celých oblastí (neschopnosti jímání vody, špatných osevních praktik zemědělců a tím následných symptomům v tvorbě podmínek pro bleskové povodně a splavování půdy do vesnic a obrovských škod na majetku jak občanu, tak státu) Krajina dostává hrůzostrašný ráz jednolité kukuřičné masy. V zajmu zisku se kukuřice pěstuje i na nejúrodnějších půdách a v oblastech kde je nevhodné kukuřici pěstovat nejenom kvůli vysoké kvalitě pudy ale zejména s ohledem na ráz krajiny. Výsledným stavem je že se dnešní děti se domnívají, že brambory vyrábí obchodní domy Tesco a mléko dává kráva v podobě  automatu před obchoďákem, která se nekrmí travou, ale hází se do ní desetikoruny.

Přes skutečnost že obecně platí, že ukládání odpadů do skládek je nejhorší varianta s nakládáním s odpady je tento způsob prozatím velice rozšířen zejména vlivem skládkařských loby na politické strany a na státní orgány. Firmy které vlastní skládky disponují jak finančním kapitálem, tak mocnými zastánci jak na místní tak nejvyšší úrovni států. Skládky které  jsou zdrojem metanu – skleníkového plynu – i znečištění a zápachu, které obtěžují okolí, zabírají také krajinu. Technologie spalování produkuje značné množství odpadu, který je nutno opět uložit. Přispívá také ke koncentraci některých perzistentních organických látek, především dioxinů a furanů, a těžkých kovů v prostředí ekologické škody způsobené také dovozem importovaných odpadů. K tomu navíc musíme připočíst daleko rozsáhlejší toxické znečištění i spotřebu energie a emise skleníkových plynů při spalování. Nejvážnějším ekologickým důsledkem skládkování nebo spálení tuny komunálního odpadu je proto paradoxně ztracená příležitost: škody, které vzniknou tím, že materiálově využitelná část z této tuny není recyklována či využívána jako zdroj energie při výrobě bioplynu nebo profesionálně kompostována je ve své podstatě mrhání finančními prostředky a promarněná příležitost.

Firma v spolupráci s dalšími spolupracujícími firmami připravuje a ověřuje optimalizaci nákladů na zpracovaní odpadů TKO -, a bioodpadu recyklaci odpadů a logistiku systému využívaní technologií v rámci programu „Nevozte peníze na skládku“, který firma vyvinula pro praktické využiti měst a obcí. Pracovníci ve vedení firmy sú držiteli několika ocenění v oblasti spravováni odpadů, a významných mezinárodních ocenění a průmyslových vzorů. Naši spolupracovníci působili aj v jiných firmách, které navrhovali anebo provozovali systémy využiti a zpracovaní odpadů. Mnohý spolupracovníci sú dnes jako odborní poradcové pro dané problematiky. V našem týme působí technici z rád konstrukci strojů jako i odborníci z rád profesorů vysokých škol, ale zároveň aj architekti a odborníci z rád výzkumných a zkušebních ústavů.

Moderní technologie firmy „GM“  na zpracování netříděného živnostenského a komunálního odpadu   ( směsný komunální odpad) v rámci programu – Nevozte peníze na skládku.

Firma vyvinula na základě dlouholetých zkušeností představitelů firmy s výrobou a provozem biofermentoru v oblasti realizace bioreaktorových kompostáren které realizovala v České republice (od roku 1992). Firma na základě zkušeností z předešlých realizací a výroby biofermentoru pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Připravila  nový systém zpracování komunálních živnostenských odpadů (BRKO) pro zhodnocení těchto odpadů a jejich využití

Cílem vývoje bylo navrhnout systém zpracování TKO a BRKO tak aby se výrazně snížil objem ukládaných odpadů TKO až na úroveň  70 až 90% objemu ukládaných odpadů do klasických skládek a tím možností výrazných finančních úspor. Systém využívá ve svém principu obrovský potenciál energetického využití a tím možnosti, které odpady nabízejí pro firmy ale i města a obce.  Firma GM a.s. navrhla technologické postupy v komplexně řešeném systému zpracování odpadů pro využití a výroby bioplynu s energetickým využitím. Konečnou fází zpracování je přeměna zbytkového odpadů ve výrobek, který je možnost uplatnit a využít jako ekologické palivo. Zásadním rozdílem proti již aplikovaným systémům zpracování TKO je možnost zpracování netříděného odpadu z měst a obcí. Výhodou navrženého systému je i možnost zpracovávat stávajících skládek TKO a tím možnost zvýšení jejich životnosti a celkové stabilizace skládkových těles. Velký potenciál odpadů a jeho možnosti využití dává předpoklad nového pohledu na odpady jako ekonomického nástroje s velkou přidanou hodnotou a v budoucnosti vzniku nového oboru odpadové energetiky který bude mít zásadní vliv na odpadová hospodářství měst a obcí s přímím dopadem na obyvatelstvo. Ten to obor přinese mnohé pracovní místa a zásadním způsobem a může pozitivně a významně ovlivnit ekonomiku jednotlivých producentů odpadů

Nový pohled na zpracování odpadů ve vztahu k ekologickým požadavkům EU

Projekt zpracovatelského závodu, který je  realizován jako výstavba provozních jednotek, které budou schopny výrazně snížit proces skládkování nebo i plně nahradit. Navržený systém se skládá s několika provozně technologických částí umístěných v zateplených halách na vhodném pozemku. V halách  jsou jednotlivé technologické  uzly které vzájemně na sebe navazující Manipulace, příjem a zpracování odpadů probíhá zásadně v uzavřených prostorách hal. Vlastní provedení objektů je na špičkové úrovni a to s využitím nejmodernějších technologií od recyklace technologické vody dále rekuperace tepla přes využití ploch veškerých střech k realizaci fotovoltaických článků (slunečních kolektorů) pro výrobu el. Energie a v konečné fázi jsou využity i tepelná čerpadla. Veškerá provozní media jsou z vlastní produkce a i motorové jednotky, které jsou v mobilních technologiích využívají ekologické palivo nebo média  (bioplyn). Provozní jednotky jsou koncipovány vždy tak že jsou plně soběstačné v energiích a svým provozem nezatěžují okolí a jsou koncipovány jako ekologické energetické centra s vysokou ekonomicky provozní efektivitou.

Velikost provozní jednotky a kapacita technologie na zpracování odpadů v jednotlivých provozech je vždy přizpůsobena množství plánovaného objemu zapracovávaných odpadů v místě umístění. Provozní jednotky jsou vždy technicky a stavebně navrženy tak aby splňovali nejpřísnější požadavky jak na ekologický provoz a jednotlivé technologické uzly splňují nejpřísnější požadavky vlivu technologií na životní prostředí a tím zatížení okolí. Proces zpracování probíhá v uzavřených halách, a tak i případné úniky zápachu (např. i z dovezených surovin) se snadno zachytí vhodnými filtry při odvětrávání haly, ve které je mírný podtlakový režim. Jedním z významných přínosů je snížení emisí, které jsou většinou největší problém bioplynových stanic a zpracování odpadů na kompostárnách. Provedení hal je navrhováno vždy tak aby bylo možné uplatnit nové technologie z oblasti jak stavebních tak využití nových technologií a uzavřením provozů do hal lze využít technologií na snižování emisní zátěže a využití aktivních bio filtrů studené pyrolýze v provozu ale i nových metod z oblasti biotechnologií.

Využití technologie firmy „GM“ má proti tradičnímu zpracování odpadů TKO a BRKO mnoho výhod.

V technologii „GM“ mohou být zpracovávány všechny druhy pevných i tekutých komunálních netříděných odpadů ale i odpadů živnostenských a široké škály odpadů produkovaných v místě umístění provozní jednotky a proces je vysoce sofistikovaný systém pro zpracování využití odpadů

.Jednou z hlavních předností systému je, že se nevyžaduje separace na místě jejich vzniku, a odpad je již v této fázi předpřipraven speciálním drtícím zařízením a tím je snížena i přepravní náročnost na dopravu odpadů. V případě dlouhých svozových tras je v systému zařazováno překládkové stanoviště, které tvoří halu pro hrubou úpravu odpadů a na vlastní zpracování do závodu je již dopravován předzpracovaný materiál a tím je výrazně pozitivně ekonomicky ovlivněn náklad na vlastní přepravy odpadů. Firma GM využívá jako jediná kompletně vyvinutý systém kompletního  třídění a na rozdíl od konkurence linky jsou třídící nikoliv dotřidovací a vlastní technologie třídění od firmy GM je schopna přijímat netříděné odpady.

Aplikovaným přístupem systému GM je dosaženo vysokého efektu možnosti využití jednotlivých složek odpadů pro další zpracování a to jak v oblasti suché nebo polosuché anaerobní fermentace a výroby bioplynu tak vytříděním dalších složek pro následné zpracování jako zařazení linky na další vytříděné odpady. Obrovské výhody nabízí systém v tom, že následné provozy pro zpracování vytříděných odpadů jsou koncipovány v rámci střediska a pro jejich provoz jsou využívány jak vlastní energie tak pracovníci střediska. Odpadají přepravní náklady k zpracovatelům vytříděných složek ( PET lahve atd.) ale i závislost na těchto odběratelích . Středisko je schopno svým technickým konceptem a zařazenými technologiemi produkovat nikoliv suroviny ale hotové výrobky které mají ve svém konečném efektu vysokou přidanou hodnotu. Odpady které nelze na středisku zpracovat jako jsou kovy atd. se na středisku roztřídí dle sortimentu a upraví tak aby jejich přepraní náročnost ale zejména prodejní cena bila vysoce efektivní. Veškeré plochy jak v halách tak venkovní jsou projektovány jako vodotěsné s vlastními sběrnými jímkami a s možností recyklace tekutých složek ale i dešťových vod. 

Technologie „GM“ přijímá a zpracovává i velmi vlhký nestrukturální odpad, který je jinými způsoby jen obtížně zpracovatelný, nebo je dokonce zcela nezpracovatelný.

Využitím spojení anaerobního (výroba bioplynu) a aerobního systému kompostáren a zapojení do procesu zpracování odpadů v systému firmy GM se doba zpracování odpadů výrazně zkrátí a odpady se zhodnocují na finální surovinu pro další ekonomicko-ekologické využití. V porovnání s klasickou metodou skládkování je navržený systém firmy GM sofistikovanou metodou a její vliv má příznivé dopady na životní prostředí. Nespornou výhodou je i potřeba menší plochy a optimálně řešený koncept zpracování odpadů od vstupu odpadů do systému až po finální výrobky, které lze bezproblémově uplatnit na trhu. Na rozdíl od skládkování je systém firmy GM plně provozně a finančně soběstačný, který je zaručen smluvními podmínkami na výkup zelené energie. Využitím systému firmy GM se získává relativně čistý materiál organické hmoty a současně i produkce relativně „čistého “ bioplynu s velkým podílem metanu, který je následně plně využíván energeticky. Teplo které vzniká jak při procesu tak při vlastním zpracování bioplynu je využíváno přímo pro technologii zpracování odpadů, ale může být i realizováno v komerčním využití jako služby. Významným přínosem navrženého systému firmy GM je zařazení do koncové úpravy materiálů i možnost výroby ekologických paliv (jako výrobků) pro následné využití v teplárnách a u výrobců tepla. Využitím těchto paliv dochází ke snižování emisní zátěže dle norem EU. Významným přínosem je i vysoká hygienizace odpadů a tím snížení rizikové zátěže okolí ale i celého procesu zpracování. Malé plochy potřebné k technologii „GM“ a nepatrné emise dovolují umístit závod i v blízkosti měst a obcí případně i v prostoru skládek nebo v jejich bezprostředním okolí. Tím se zkracují svozné vzdálenosti a snižují dopravní náklady a omezením přepravy odpadků se přispívá i ke zvýšení kvality životního prostředí.

04

Kompletní zařízení jsou realizována tak aby splňovala nároky na flexibilitu množství zpracovávaných odpadů a to od 3000 do 35 000 tun ročně s možností rozšíření kapacity. Systém firmy GM je navržen svojí flexibilitou i na menší množství odpadů pod 2000 tun s možností využití mobilních jednotek pro polo-suché anaerobní fermentace, která je technologicky zajišťována v novém tipu mobilního fermentoru firmy GM.

Poplatky za skladování komunálního odpadu na skládkách budou v celé Evropě růst, již dnes se projevují omezené kapacity skládek a novou evropskou legislativou se skládky budou využívat jen pro určené skupiny odpadů. Odpor obyvatel ke stavbě skládek a spaloven je dnes velice výrazný a brání jejich výstavbě.  Maximálně efektivním řešením pro obce, města a budoucí investory je proměnit odpad na čistou energii a smysluplné výstupní komodity, jako suroviny pro další zpracování.  Jednou z technologických možností je využití TKO a BRKO v komunálních bioplynových stanicích, kde jsou kombinované technologie třídění odpadů a následného využití vytříděných složek v technologiích kombinovaného systému suché biofermentace a technologií míchaných polosuchých fermentorů s možností využití sušiny až do 17% v technologii Green Machines. V těchto technologiích se odpad zhodnotí na získání bioplynu a další složky odpadu, které jsou z TKO vytříděny a následně zpracovány na surovinové komodity. Tyto poté přinášejí investorům zisk. Získaný bioplyn se využívá k výrobě čisté el. energie a tepla. Bioplyn je již dnes možné upravit na kvalitu zemního plynu a následně využít jako ekologické palivo pro automobily v podobě CNG. Pro výrobu el. energie jsou využívány klasické kogenerační jednotky a firma Green Machines nabízí pro své zákazníky nejmodernější systémy mikroturbín, produkujících elektrickou energii a teplo s mnohonásobnou životností oproti klasickým KGJ. Komplexní nabídku těchto nejmodernějších technologií pro komunální sféru.

Velké regionální provozy jako částečná náhrada skládek Tito provozy již obsahují kompletní třídírny TKO, BRKO,BRO Hygienizaci, Dále sběrné dvory kompostárny a výrobu paliv. Výrobu bioplynu a úpravu bioplynu na CNG. Konečné zpracování PET, papíru kovů. Zpracování elektro odpadů atd. Skleníkové hospodářství. Výrobu elektřiny o výkonu až 3000 KWh a tepelné energie.  Takto koncipované provozy jsou i výrazným zaměstnavatelem regionu a vzhledem k charakteru a zaměstnanosti lidí z vyloučených lokalit mohou tito provozy být významným sociálním prvkem v regionech. Výrazným prvkem těchto provozu je snížení sládkování až o 80%. Provozy jsou koncipovány kapacitně na 25 000 tun TKO až 25 000 tun BRKO,BRO a živnostenských odpadů.

Kompletní areály lze sestavovat a navrhovat v různých variantách dle potřeb zákazníků

Navržené provozy jsou vhodné pro krajská města nebo sdružení měst a obcí. Na stavbu lze využít dotace a to cca ve výši 90 % a návratnost realizace se pohybuje i bez dotace cca 6 let v případě dotací se návratnost a ekonomika provozu výrazně zkrátí. Hlavní důraz je ale v sociálním aspektu takto koncipovaných projektů kde je možné jednak vytvořit pracovní místa pro těžko zaměstnatelné občany cca 100 až 120 přímých pracovních míst ale i možnost chráněných pracovišť pro občany. Možnost využití pro nařízené veřejné práce v případě rozhodnutí soudu.

Výraznou předností je soustředění využití zapracování odpadů do jednoho kontrolovatelného místa a tím zabránění roztříštěnosti systému využití odpadů. Jednoduchá kontrolovatelnost. Jasná zodpovědnost. Ekonomický efekt a přínos pro provozovatele. Využitím výroby CNG lze snížit výrazně náklady na svoz odpadů a v rámci dodávky provozu je počítáno s dodávkou svozových aut na CNG. Svozová oblast odpadů v okruhu cca 50 až 70 Km od provozu.

122

Naše areály nepotřebují pole

Centrální komunální areál.

 • Svoz a třídění TKO, následné využití.
 • Využití BRKO, BRO, TKO.
 • Výroba bioplynu a CNG.
 • Využití tepelné a el.energie.
 • Kompostárna
 • Hygienizace
 • Skleníkové hospodářství
 • Suchá a mokrá biofermentace
 • Využití digestátů v areálu
 • Zpracování PET, skla, kovů atd.
 • Sběrný dvůr
 • Technické služby
 • Zpracování stavebního odpadu
 • Kompletné dodávky technologií
 • Stavební dokumentace pro stavební povolení
 • Studie proveditelnosti
 • Rozptylové a hlukové studie
 • Studie EIA
 • Výběr dotačních titulů

Technologie:

 • Mobilní BPS
 • Prefabrikované BPS
 • Třídící linky
 • Kompostárny
 • Biofermentory s hygienizací
 • Mobilní biofermentory
 • Kompletní areály

Program využití a zhodnocení drůbežího trusu.

Technologie modulového systému biofermentorů GM

V kombinovaných procesech anaerobních (bioplyn) a aerobních technologiích stabilizace a hygienizace substrátů. Zhodnocení a využití drůbežího trusu, modulární systém Green Machines a.s. vytváří optimální uzavřený řetězec při využití drůbežího trusu a dalších organických odpadů jako BRKO a BRO s možností výroby elektrické energie, tepla, bioplynu a peletizovaných hnojiv. Optimální technika a systém zpracování trusu v procesu výroby bioplynu a následných produktů. Po anaerobním a aerobním zpracování jsou k dispozici jak kompostovaná a peletovatelná suchá hnojiva, tak také tekutá dusíkatá hnojiva pro maloobchodní trh a velkoodběratele. V hygienicky nezávadných, pachově neutrálních hnojivech jsou obsaženy všechny výživné látky. Ty se opět rentabilně používají na zemědělských plochách. Tím je zaručen trvalý koloběh výživných látek, ale i ekonomicky provozní přínos pro chovatele drůbeže. Technologie modulových provozů vytváří ucelený systém pro zhodnocení drůbežího trusu a přináší příznivé podmínky pro chov drůbeže, provozovatele, životní prostředí a ekonomické zefektivnění provozů pro chov drůbeže.

V případě kombinovaných systémů GM je hlavní přínos v oblasti využití drůbežích exkrementů na výrobu bioplynu a využití tepelné energie v chovu drůbeže s možností 100 % využití veškerých energií v provozu a tím snižování nákladů na vlastní chov.

151 (9)

Moduly pro zpracování BRKO – kompostárny Využití pro intenzivní chov ryb

Využití modulového systému BPS V intenzivním chovu ryb. V intenzivním skleníkovém hospodářství Unikátní systém využití tepla v produkovaného z fermentorů aerobního zpracování BRKO na komposty a palivo.

Firma v roce 2015 uvede na trh modifikované verze biofermentorů určených pro malé stanice BPS a to v provedení suché anaerobní fermentace a mokré s horizontálním nebo vertikálním mícháním. Tito biofermentory jsou určené pro kombinované pro malé provozy do výkonu od 9 do 100 KWh s využitím el. Energie a tepla v místě realizace. Možnost přímého využití bioplynu výroby el. Energie a pro vytápění provozu intenzivního chovu ryb skleníku atd.

151 (3)

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS.

Prefabrikovaný systém kompostáren a stanic BPS

Firma dokončila vývoj prefabrikovaného systému staveb kompostáren a BPS pro čtyřstupňový systém využití BRKO a Kombinované systémy kompostáren a prefabrikované BPS.

BRO hygienizace výroby biopaliv bioplynu a CNG. Systém je určen pro větší provozy od kapacity vstupních surovin nad 15 000 tun ročně do kapacity 35 000 tun ročně. Zahájení dodávek konec roku 2014 sériová výroba bude pro rok 2015. Přednosti realiazce prefabrikovaného systému jsou zejména v rychlosti stavby jednoduchosti enormní životnosti ceny technologie vysoké variabilitě provozu a kombinací s kompostárnami s možností výroby paliv. Bezodpadová technologie a procesy. Široká škála zpracovaných odpadů včetně hygienizace.

Prefabrikovaný systém realiazce kompostáren a BPS kombinované suchého a mokrého systémy aerobní a anaerobní procesy využití odpadů

Sortiment prefabrikovaného systému:

technologie_prvni kontakt_03

Výhody prefabrikovaného systému.

 • Opakovaná výroba dílů a široký sortiment od kompostářských až po bioplynové provedení
 • Díky spolupráci s přední firmou na technologie lehkých betonů snížení váhy prefabrikátu
 • Manipulace s jednotlivými prefabrikáty v místě realizace
 • Možnost sestavy v různých délkách a tím i objemech jednotlivých biofermentorů
 • Systémy aerobní pro kompostárny
 • Systémy anaerobní pro BPS
 • Mechanická a chemická odolnost
 • Rychlost výstavby kompostáren a BPS
 • Variabilita velikosti provozních jednotek
 • Rozšiřování provozu o další využití odpadů
 • Prefabrikované systémy nejsou pevně spojené se zemí tím je lze považovat za technologie
 • Vestavba do stávajících prostor budoucího provozovatele
 • Možnost využití zpracování netříděných odpadů BRKO,BRO ,TKO a vybraných živnostenských odpadů
 • Hygienizace procesu
 • Využití bioplynu a úpravu na výrobu CNG a výroby suchého ledu
 • Výroba biopaliva
 • Zpracování jídelních odpadů a potravin
 • Vysoká hygienická bezpečnost provozu
 • Možnost zavedení výroby v prefabrikátech v blízkosti realizace tím zkrácení dopravních cest a finanční úspory nákladů
 • Stanovení velikosti provozu dle množství odpadů s možností rozšiřování provozu
 • Dvou nebo jednostupňové provozy BPS
 • U mokrých a suchých systému unikátní využití bio nosičů
 • Mokré systémy BPS s unikátním horizontálním a vertikálním mícháním
 • Veškeré zpracování digestátu v místě bez potřeby polí
 • Možnost zpracování zemědělských a nezemědělských vstupů
 • Dlouhodobé řešení s nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • Kombinace s mobilními technologiemi biofermentorů a provozů
 • Kompletní dodávky příslušenství – biofiltry, drtiče, nakladače, fléry, překopávače, třídící linky atd.

Komunální zpracování odpadů BRKO a BRO hygienizace procesů

Mobilní systémy kompostáren a modulových biofermentorů + hygienizace odpadů

Aerobní fermentace v biofermentorech. Kompostování v uzavřených biofermentorech.

Nová vyhláška č.341/2008 Sb. o podrobnostech k nakládání s BRO respektuje biotechnologie nové generace, kde kompostovací proces je urychlen v uzavřených prostorách a stanoví pro procesy podmínky, které vycházejí z technických možností dané technologie při bezpodmínečném dodržování ochrany životního prostředí.

Biofermentory patří do kategorie kompostárenských technologií, kde je vlastní proces aerobní fermentace technologicky aplikován a řízen v uzavřených prostorách biofermentoru, kde dochází k řízené aerobní fermentaci. Díky uzavřenému prostoru je možné probíhající procesy sledovat a řídit. Výsledkem je významné zkrácení doby potřebné pro degradaci a přeměnu vstupních surovin na konečný produkt, který je stabilizovaný. Současně se minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tím se řízená aerobní termofilní fermentace zásadním způsobem odlišuje od typických kompostáren. Významnou technologickou předností biofermentorů je skutečnost, že v uzavřeném fermentoru je možnost hygienizace substrátů pomoci teploty nad 50°C až 70°C, a tím dochází k ničení jak plevelných semen, tak k vlastní hygienizaci po dobu delší než 58 hodin. Produktem procesu aerobní fermentace je kompost k agrotechnickému využití, nebo kompost k energetickému využití jako biopalivo. Vedlejším produktem fermentace je vodní pára, která je použita ve vlhčení biofiltru, které minimalizují jakékoliv zápachové látky při navážení nebo vyvážení biofermentorů. Při fermentaci se směs biomasy díky tvorbě huminových kyselin zbarvuje černohnědě.

 1. výhodou je, že technologie umožňuje plnění limitů a povinností (teploty, hygienizace, prokazování plnění fyzikálních a chemických ukazatelů)
 2. výhodou jsou minimální nároky na dozrávací prostor a manipulaci s výrobkem
 3. výhodou je možnost střídavého využití produktu – kompostu pro agrotechnické a energetické využití podle ročních dob a výskytu BRO
 4. výhodou je možnost zpracování všech odpadů dle katalogů bioodpadů přílohy. Včetně odpadů z kuchyní a jídelen a dalších vedlejších živočišných produktů
 5. výhodou je složení bioodpadů měst a obcí, vhodných ke kompostování
 6. výhodou je velmi krátká výrobní doba kompostu

Kompostování BRKO

Zatímco pro kompostování odpadů ze zahrad a parků bude možné i nadále využívat klasického kompostování na hromadách – v malých měřítcích, tak tam, kde se do odpadu dostane i třeba nepatrná příměs odpadů definovaných v nařízení 1774/2002 (ES), tak bude nutné zajistit bioreaktorové kompostování, během něhož teploty dosáhnou minimálně po dobu jedné hodiny výše alespoň 70 °C.

mobilní biofermentory s biofiltrem

Moduly pro stavbu a realizaci malé BPS

Postavte si malou BPS. Nevozte peníze na skládku

Firma v roce 2014 až 2015 uvádí na trh modifikované verze bioplynových biofermentorů určených pro malé stanice BPS a to v provedení suché anaerobní fermentace a mokré s horizontálním nebo vertikálním mícháním.

Tyto biofermentory jsou určené pro kombinované provozy kompostáren a malé provozy do výkonu 9 až 100 KWH s využitím el. Energie a tepla v místě realizace. Možnost přímého využití bioplynu bez výroby el. Energie.

151 (4)

Samostatné dodávky technologie biofermentorů a bio filtrů pro malé provozy BPS mobilní provedení

 1. Dodávka biofermentorů počet dle požadavků zákazníka a množství odpadů
 2. Dodávka bio-filtrů
 3. Doprava k zákazníkovi
 4. Provozní návody
 5. Servisní smlouva
 6. Poskytnutí prodloužené záruky na 5 let
 7. Receptury

Možnost umístění biofermentorů na jakoukoliv zpevněnou plochu

Kompletní dodávka modulů pro výrobu bioplynu.

 1. Návrh řešení provozu dle složení odpadů a vstupních surovin, které má zákazník k dispozici
 2. Základní studie provozu návrh ceny kompletní dodávky na klíč
 3. Technickou stavební příprava
 4. Stavební dokumentace pro uzemní řízení (jeli požadována)
 5. Stavební dokumentace pro stavební povolení (jeli požadována)
 6. Prováděcí stavební a technologické dokumentace (jeli požadována)
 7. Studie EIA
 8. Studie pachová
 9. Studie hluková
 10. Provozní řád
 11. Základní receptury
 12. Zajištění zkušebního provozu
 13. Kompletní dodávka technologií
 14. Uzavření smluv na servis techniky
 15. Provozní poradenství

Firma doporučuje budoucím zákazníkům využít sestavu tří až čtyř biofermentorů případně skombinovat suchý a mokrý systém. Tím je zajištěno využití biofermentorů a, kontinuální zpracování bioodpadů. Výrazná úspora nákladů na biofermentory oproti konkurenci, a to jak pořizovacích, tak i provozních. Prakticky nulová potřeba náhradních dílů u suchých systémů po celou dobu provozu. Možnost kombinace suchého a mokrého procesu výroby bioplynu. Mož- nost umístění do hal nebo pod přístřešek. Neomezené množství fermentorů v sestavě s možností kombinace procesů. Možnost rozšíření kompostáren o malé BPS.